Category: System Center

Get-InstalledApplications.ps1

By , 19 mars, 2012 10:52

Har publisert ett PowerShell script som er hendig for å hente ut oversikt over installerte applikasjoner på en Windows 7 klient.

Scriptet kan lastes ned fra Microsoft TechNet Gallery for Script Repository: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Get-InstalledApplicationsps-e2aee784

Scriptet henter alle installerte applikasjoner basert på avinstallasjonsinformasjon i Registry og oppretter en WQL-query for hver applikasjon. Scriptet kan for eksempel være til god hjelp for personell som arbeider med applikasjonsdistribusjon eller querys i SCCM.

Følgende objekter returneres:
• AppName
• AppVersion
• AppVendor
• UninstallString
• AppGui
• WQLQuery

Example:
Get a list of installed applications on local computer:

Get-InstalledApplications.ps1

AppName : Aruba Networks Virtual Intranet Access
AppVersion : 2.0.1.0.30205
AppVendor : Aruba Networks
UninstallString : MsiExec.exe /X{F5CE8021-D68C-44A9-A69E-14725B63212D}
AppGUID : {F5CE8021-D68C-44A9-A69E-14725B63212D}
WQLQuery : SELECT * FROM Win32Reg_AddRemovePrograms WHERE Displayname LIKE ‘Aruba Networks Virtual Intranet Access 2.0.1.0.30205′ AND Version LIKE ’2.0.1.0.30205′

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Software Updates Management, SCCM og ISA2006? Bruk små bokstaver i WUServer FQDN..

By , 4 mai, 2011 01:23

Problem

Har brukt litt tid på feilsøking for å løse Patch Managment problemer i et ConfigMgr 2007 R2 miljø hvor Software Updates Management agenten på SCCM klientene ikke utførte Software Update Scan Cycle. Asynkrone rapporteringsforsøk fra klientene til SCCM Serverne ga mye “tyttebær” i WindowsUpdate.log og WUAHandler.log. Feilmeldingene var av typen “Access denied” og ”Proxy Authentication Required.” Dette oppstod selv om det ikke var definert bruk av proxy i SCCM eller lokalt på server/klient. Det er samtidig uønsket at WU skal benytte proxy i internt LAN og trafikken relatert til oppdateringer skal gå direkte mellom SCCM server og tilhørende Client. Etter hvert ble søkelyset rettet mot en ISA 2006 server som var definert med WPAD Automatic Discovery i DHCP. Kommandoer for å trigge WU agentene slik som wuauclt /reportnow (rapportering fra WU agent til SCCM/WSUS server) viste seg å gi feilinnslag på ISA-logene.

Løsning

Gjennom SCCM Site System installasjon blir gjerne Fully Qualified Domain Name for Intranet Clients definert med store bokstaver (figur 1 – Intranet FQDN). FQDN med store bokstaver blir videre arvet i den lokale WUServer GPO som settes på den enkelte SCCM Client for WU agent konfigurasjon. WU agenten bruker oppgitt WUServer FQDN for kontakt mot tilhørende SCCM/WSUS server.  Det viste seg at bruk av store bokstaver i FQDN fikk WU agenten til å kontakte proxy/ISA server i stedet for å gå direkte mot SCCM server. ISA serveren hindret med det kommunikasjon mellom WU agenten og SCCM serveren. Når man derimot endret FQDN til små bokstaver og utførte en samtidig oppdatering av oppdateringspakkenes distribusjonspunkter (dette endrer WUServer GPO) klarte WU agenten å kontakte SCCM serveren direkte. Litt sært? ..ja, men det fungerer! ;-)

image

For øvrig opplevdes dette med bruk av WS2003, ISA 2006 og SCCM 2007 R2 SP2 (mixed mode, primary sites) i en AD struktur med flere domener og uten internett tilgang.  

Hvorfor og hvem er den skyldige?

Winhttp clients slik som WU agent, SCCM og Outlook kan i kommunikasjonen med omverdenen benytte URL’er med store eller små bokstaver, eller kanskje en miks av dette. Hvis ISA-serverens “proxy exeption” liste ikke støtter den URL som benyttes (store eller små bokstaver) forårsaker dette at Winhttp klienten kan bli sendt videre til en proxy server i stedet for å gå direkte mot ønsket destinasjon.
Eksempel på en ISA-generert PAC-fil:

...
function MakeNames()
{
  this[0]="*.silihagen.net";
}
DirectNames=new MakeNames();
cDirectNames=1;
...
function FindProxyForURL(url, host){
...
for(i=0; i<cDirectNames; i++)
{
  if(shExpMatch(host, DirectNames[i])){
   fIp = true;
   break;}
  if(shExpMatch(url, DirectNames[i]))
   return "DIRECT";
}


Når en Winhttp klient finner wpad-konfigurasjonen fra en ISA-server, for eksempel wpad.pac, vil konfigurasjonen bestemme hvor trafikken skal pekes eller om trafikken skal til proxy (“FindProxyForUrl”). Slik det er definert i utdraget fra PAC-filen så er “DirectNames” skrevet med små bokstaver. shExpMatch(); er “case-sensitive” og vil kan kun behandle URL data med små bokstaver for “DirectNames”. Det er ingen funksjon i PAC-filen for å konvertere innkommende URL til små bokstaver først.

Det betyr at selv om wpad konfigurasjonen inneholder *.silihagen.net i “direct access” listen, vil wpad-konfigurasjonen gi false på shExpMatch() for en URL med FQDN LJS03.SILIHAGEN.NET. Når shExpMatch() gir false vil klienten som sende forespørselen motta en liste over proxy servere i stedet for å gå direkte til ønsket destinasjon.  

Hva med TMG?

TMG opererer forholdsvis likt som ISA og samme problem kan derfor oppstå også i TMG. Det er gjort en forbedring i TMG som gir muligheten til å konvertere URL til små bokstaver før kjøring av shExpMatch(). Den funksjonen heter ConvertUrlToLowerCase (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff824480(VS.85).aspx) Denne funksjonen er som standard ikke i bruk, men kan og bør vurderes å benyttes.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

SCCM 2007 Hardware Inventory og bruk av Management Object Format

By , 1 mai, 2010 00:35
Hvorfor utvide Hardware Inventory?
System Center Configuration Manager har to funksjoner for datainnsamling. Dette er Software Inventory og Hardware Inventory. Software Inventory spør etter filer på maskinen, mens Hardware Inventory spør etter Registry nøkler og WMI informasjon fra maskinen. Jeg vil i denne artikkelen fokusere på Hardware Inventory i SCCM 2007, men overlapper også funksjonalitet i SMS 2003 da virkemåte for Hardware Inventory bygger på samme teknologi.

Hardware Inventory er funksjonalitet i SMS og SCCM som gir mulighet for innsamling av maskinvaredata. Oversikt og kontroll av maskinvare i organisasjonen er for enkelte kun en tilleggsfunksjonalitet som kan være nyttig i visse sammenhenger. Andre har krav som forplikter å kunne fremlegge dokumentasjon over hvilke og hvor mye maskinvare som finnes i sin infrastruktur. Spesielt er maskinvarekontroll viktig i miljøer med krav til høy sikkerhet.

MOF står for Management Object Format og definerer i SMS og SCCM hvilke data som skal samles inn av klientene. Management Object Format er et språk (standard) som brukes for å beskrive Common Information Model. Innsamling av data foregår ved spørringer hovedsakelig mot WMI, CLI og registry. For å ta i bruk Hardware Inventory må denne funksjonaliteten aktiveres. Uten å gjøre endringer på MOF konfigurasjonen vil SMS/SCCM gjøre innsamling av en del grunndata fra de maskiner som har klient (SMS agent) installert. Likevel har enkelte behov for innsamling av mer eller mindre data en hva som tilbys i standard konfigurasjon. Typisk vil man for eksempel i forbindelse med populering av data til en CMDB løsninger (Configuration Management Database) ha behov for utvidet innsamling av Hardware Inventory (Configuration Items (CI)), alt etter hvilke krav som foreligger for CMDB. Andre kan for eksempel ha ønske om å gjøre mindre innsamling for å spare båndbredde.

For å endre hvilke og hvor mye data som skal innsamles må man editere MOF filene. Endringer av MOF filene kan sammenlignes med å kunne sykle. Når du tror du er veldig god, gjør du noe dumt og du faller og slår deg. MOF editering er derfor av mange SCCM og SMS eksperter forbundet med frykt for å gjøre feil!

Forhåpentligvis vil denne artikkelen gi hjelp og tips til å unngå de største fallgruvene.

Hva er SMS_def.MOF og Configuration.MOF
Hvilke maskin- og programvaredata som skal innehentes av SCCM 2007 og SMS 2003 bestemmes av regler satt i MOF. SMS 2003 forholder seg kun til en SMS_def.MOF fil. I Configuration Manager 2007 er denne filen splittet og man operer der med to MOF filer, Configuration.MOF og SMS_def.MOF. Oppdelingen av MOF filene er hovedforskjellen i hvordan SMS og SCCM gjennomfører datainnsamling. Både for SMS og SCCM er MOF filene plassert i mappestrukturen <InstallDir>\inboxes\clifiles.src\hinv.

Configuration.MOF definerer de dataklasser det er behov for og som skal brukes av Hardware Inventory og WMI. Data klasser kan opprettes for eksisterende eller egendefinerte WMI spørringer eller registry nøkler på klient systemet.

SMS_def.MOF bestemmer hvilke data som skal rapporteres inn til SMS/SCCM av klienten. SMS_Def.MOF blir kompilert til en policy som kopieres ut til klientene og som igjen gjør datainnsamling og lagrer dette med WMI. Alle klasser har et ”SMS_Report flag” som kan settes til True eller False, alt ettersom man ønsker eller ikke ønsker datainnsamling for denne klassen.

SMS_def.MOF i SMS 2003 inneholder både Configuration.MOF og SMS_def.MOF slik de er beskrevet brukt i SCCM 2007.

Eksemplet som benyttes under vises hvordan SMS_def.MOF kan utvides til å innhente serienummer på harddisker på maskiner (ikke Volume SerialNumber):
[ SMS_Report     (TRUE),
SMS_Group_Name («Physical Media»),
SMS_Class_ID   («CUSTOM|PHYSICAL_MEDIA|1.0″) ]
class Win32_PhysicalMedia : SMS_Class_Template
{
[SMS_Report (TRUE)     ]        string     SerialNumber;
[SMS_Report (TRUE), key]        string     Tag;
};

For å vise en rapport over innhentet disk informasjon kan følgende SQL (SMS) spørring benyttes:
select distinct sys.netbios_name0, dsk.Model0,
Phys.Tag0, Phys.SerialNumber0 from v_gs_physical_media0 as Phys
inner join v_r_system as sys on sys.resourceid=phys.resourceid
inner join v_gs_disk as dsk on Phys.resourceid=dsk.resourceid
where
sys.netbios_name0 = @ComputerName
and dsk.deviceid0=Phys.tag0
order by Phys.tag0

Spørringen vil kunne gi følgende rapport:
Oppgradering fra SMS 2003 til SCCM 2007
Eksiterende SMS_def.MOF i SMS 2003 vil bli overskrevet ved oppgradering fra SMS 2003 til SCCM 2007. Eventuelle tilspasninger av SMS_def.MOF vil derfor bli borte. Tilpasninger som skal videreføres må tas vare på og legges inn igjen i SCCM etter fullført oppgradering.

MOF editering
Windows Management Interface (WMI)
WMI spørringer er hovedsakelig den metodikk som benyttes av Hardware Inventory for å gjøre spørringer og innhente ønsket data. Følgende lenker er gode ressurser for å finne frem i ”WMI-jungelen”:

Hardware Inventory prosessen
SMS/SCCM Advanced Clients laster ned nye Hardware Inventory regler hver gang Advanced Client policy blir oppdatert. Med standard innstillinger blir det gjort en gang i timen. Legacy Clients laster ned nye Hardware Inventory regler når klienten oppdateres. Oppdateringer skjer med standard innstillinger hver 25 time. Når klienten har de nye Hardware Inventory reglene, vil neste kjøring av Hardware Inventory innsamle maskinvaredata i henhold til MOF konfigurasjonen.

Ny MOF konfigurasjonen benyttes kun av klienten dersom alle syntakser i MOF filene er riktige. Hvis ikke blir de gamle MOF reglene brukt.

Editering av MOF filer
 • For å editere MOF filer anbefales bruk av tekst editor for eksempel Notepad.exe.
 • I miljøer med flere Primary Sites, må endringer i SMS_def.MOF og Configuration.MOF gjøres på hver Primary site (<smsServer>\inboxes\clifiles.srv\hinv).
 • I SMS 2003 må SMS_def.MOF kompileres etter modifikasjon. Dette gjøres med kommandoen mofcomp.exe SMS_DEF.MOF.
 • Det er viktig å huske på at Hardware Inventory ikke kan hente data fra HKCU (HkeyCurrentUser). Årsaken til dette er at Hardware Inventory henter informasjon fra maskinen og ikke fra brukeren.
Monitorer endringer
For å se hvilke endringer som blir gjort etter endringer i MOF filene og om endringene ga ønsket resultat eller ga feil kan følgende fremgangsmåte brukes:
 1. Bruk Trace32 (følger md SMS/SCCM Toolkit) eller annet log-fil verktøy. Se på SMSServer\logs\dataldr.log
 2. Dataldr.log vil først gi meldingen ”SMS_DEF.MOF change deteched” og senere vil den, hvis MOF endringene gikk bra, gi følgende melding ”Enf of cimv2\sms-to-policy conversion; returning 0×0”.
 3. Gå til en maskin som har SMS klienten installert. Start ”Mashine Policy Retrieval” (må ofte gjøres flere ganger). Se på loggen på maskinen med SMS klient: %windir%\system32\ccm\logs\policyevaluator.log. I denne loggen vil man i de fleste tilfeller kunne se den regelen man satte i SMS_def.MOF.  Start også ”Hardware Inventory Action” fra SMS klienten.  Etter hvert vil reglene som ble satt i SMS_def.MOF også dukke opp i log filen %wubdir%\system32\ccm\logs\inventoryagent.log.
 4. Etter litt tid vil man på SCCM serveren få nye tabeller i databasen som kan gi nye rapporteringsmuligheter for endringene som ble gjort i MOF.
Slå av uønskede rapporteringer
For å finne rapporteringsklasser som kan deaktiveres av bør man gå inn på en gruppe servere og klienter som har SMS/SCCM klient installert og se på inventoryagent.log. Se etter ”..does not exist out”. De klasser som har denne meldingen kan i de fleste tilfeller slås av. Meldingen bør i så fall være et gjennomgående tilfelle for serverne eller klientene.

En annen metode for å finne rapporteringsklasser som kan deaktiveres er å benytte Resource Explorer på klienter og servere. Hensikten er å finne data som klienten eller serveren rapporterer men som det ikke er behov for å rapportere i organisasjonen.

Dersom man finner klasser som kan være kandidater som kan deaktiveres (Disable), gjøres dette ved å endre fra TRUE til FALSE i SMS_DEF.MOF for denne klassen.

Når man har deaktivert en klasse vil det finnes gamle tabeller og ”views” i databasen som ikke lenger behøves. Det er to metoder for å rydde i databasen for ubrukte tabeller. Enten ved bruk av gratisproduktet SiteSweeper som kan lastes ned fra http://www.sccmexpert.com/ eller man kan gjøre jobben manuelt gjennom ”delgrp” som følger med SMS Toolkit.

For manuell bruk av delgrp (husk å stopp SMS Exec Service før bruk av delgrp til sletting):
 • Delgrp /L lister ut alle ”slettbare” tabeller
 • Delgrp ”MICROSOFT|TIME_ZONE|1.0” /C Denne kommandoen lister ut hvilke ”Collections” som baserer seg på ”MICROSOFT TIME ZONE”
 • Delgrp ”MICROSOFT|TIME_ZONE|1.0” sletter klassen fra databasen

Etter bruk av delgrp må ”Views” i MS SQL slettes. Dette gjøres ved å starte SQL Admin Console og velge tabellene som ønskes slettes. Slett så tabellen. Velg Drop All.
Dersom man har flere Primary Sites må prosedyren ved sletting gjennomføres på alle Primary Sites.

Slå på (aktivere) flere klasser med Asset Intelligence

Flere klasser kan aktiveres gjennom Asset Intelligence. Enkelte klasser kan kreve ekstra konfigurasjon. For eksempel vil SMS_SystemConsoleUser i tillegg kreve bruk av en GPO.

Alternativt kan man gå igjennom SMS_DEF.MOF og se etter klasser som er deaktivert (FALSE). Så må man ta avgjørelsen om disse bør aktiveres (TRUE).  Når man aktiverer en klasse er det verdt å huske på at denne klassen ofte inneholder flere attributter. Man trenger ikke alltid å sette alle attributtene til True.

Verktøyet WEBEMTEST kan liste ut avhengigheter og muligheter for en klasse.

Beste praksis for MOF utvidelser
 • Ta sikkerhetskopi av MOF filene før editering
 • Ta sikkerhetskopi av MOF før oppgradering fra SMS 2003 til SCCM 2007
 • Nye endringer i MOF filer bør legges inn nederst i filene. Da unngås risiko for at endringer vil forstyrre eksisterende regler for datainnsamling
 • Hvis mulig, legg MOF filene inn i versjonskontroll, eller husk å kommenter endringer øverst i filene. Husk også å ta med dato og navn på utførende
 • Utfør test av endringer i MOF i et utviklings eller referanseanlegg før produksjonssetting
 • For hver klasse som rapporteres inn fra klienten, krever det litt mer båndbredde og ytelse for prosessering av data. Pass derfor på å ikke starte for mye rapportering om gangen. Monitorer prosesser og nettverk samtidig
 • Klasse navnet for reporting må være det samme som klassenavnet for dataklassen
 • Klasser må kun defineres en gang
Datainnsamling og sikkerhet
Innsamling av data er sårbart for angrep. Typiske angrep kan for eksempel være:
 • å sende inn feil data
 • sende store datamengder inn til server for å gi databasen stor last
 • aksessere innsamlet data under transport til SMS/SCCM.
Med standard innstillinger i SCCM 2007/SMS 2003 blir Hardware Inventory trafikk fra klienter som benyttes i mixed mode sites ikke kryptert, men det er mulig å slå på kryptering. Kryptering kan slås på med følgende fremgangsmåte:
 1. Fra SCCM konsoll naviger til System Center Configuration Manager > Site Database > Site Management > (SiteCode)-(SiteName), høyreklikk og velg ”Properties”
 2. Velg tabben Site Mode
 3. I ”Client Settings”, slå på ”Encrypt data before sending to management Point”
SCCM 2007 Sites i native mode bruker som standard SSL for kryptering av Inventory trafikk.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

MMS 2010 Keynote dag 1 og dag 2

By , 23 april, 2010 12:02

Microsoft Management Summit 2010 pågår i Las Vegas. Keynote fra dag 1 og dag 2 er lagt ut med video og de er det verdt å få med seg.

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Hyper-V Diaster Recovery

By , 5 november, 2009 00:12

Jim Scwartz (Director of Virtualization Solution, Microsoft) publiserte i går ett innlegg på Microsoft Vitualization Blog som omhandler Microsoft Site Recovery Solution basert på Microsoft Hyper-V.

Her er noen nyttige ressurser om Hyper-V og Diaster Recovery:

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Virtual Machine Manager 2008 R2 Release Candidate

By , 6 juni, 2009 13:58

System Center VMM 2008 R2 er klar som Relase Candidate, og kan lastes ned via MS Connect (https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?SiteID=799). Microsoft skal etter planen ferdigstille VMM 2008 R2 (RTM) innen 60 dager etter realiseringen av Windows Server 2008 R2. Noen av nyhetene og forbedret funksjonalitet:

Storage Migration
VMware har gjennom vMotion muligheten for å flytte en virtuell maskins ”storage”, og VMM 2008 kan i R2 styre VMware vMotion. Nå vil slik funksjonalitet også bli mulig med Hyper-V for flytting i hosten eller mellom hoster med minimal nede tid. Hyper-V er i dag (før WS 2008 R2) låst til å kun ha en VM per LUN. Nyhetene for Hyper-V er at man etter R2 kan kan bruke et Cluster Shared Volume (CSV). Les med om CSV her: http://blogs.msdn.com/clustering/archive/2009/03/02/9453288.aspx

Tredjeparts CFS vil også bli støttet for de leverandører som har tilsvarende funksjonalitet som CSV.  Veritas volume manager vil også bli støttet ved å administrere diskene som en cluster disk ressurs.

Avsjekk av kompatibel maskinvare av før flytting av VM
Før flytting av en VM til en ny vert server, vil VMM 2008 R2 sjekke om vert serveren har en kompatibel CPU og tilstrekkelige krav for å kunne kjøre VMen som skal flyttes. Dersom vertserveren ikke er kompatibel, kan VMM 2008 R2 dersom funksjonen er aktivert, konvertere VMen slik at den begrenser bruken av visse CPU funksjoner.

 Kø funksjonalitet for Live Migration
Dersom det foregår flere samtidige Live Migrations kan man risikere at flyttingen blir mislykket på grunn av ”kollisjoner” i Live Migration arbeidet. VMM 2008 R2 setter Live Migration automatisk i kø og prøver på ny i bakgrunnen. Dette er hendig når man ønsker å flytte mange VMer i en klynge/samtidig. Les med om Live Migration og denne funksjonens arkitektur i WS 2008 R2 i ”LiveMigrationWhitepaper.xps” fra Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=FDD083C6-3FC7-470B-8569-7E6A19FB0FDF&displaylang=en

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Steria lynkurs: Administrasjon og overvåking av virtuelle miljøer

By , 30 mai, 2009 14:28

Slides fra en presentasjon jeg holdt i forbindelse med Steria  lynkurs virtualisering. Agendaen for min presentasjon var administrasjon og overvåking av virtuelle miljøer med hovedvekt på System Center Virtual Machine Manager og Veeam Monitor.Neste lynkurs om virtualisering vil bli holdt 25 august. For påmelding: http://www.steria.no/gloria/id/11004464/subid/0

Se også andre gratus lynkurs på www.lynkurs.no

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Microsoft Management Summit 2009

By , 23 april, 2009 23:25

MMS 2009 (www.mms-2009.com) og Las Vegas nærmer seg med stormskritt og det er vel unødvendig å si at jeg gleder meg!? Mange spennende foredrag, hands-on-labs, diskusjonsbord, vNext fokus grupper og mange utstillere. Det blir vanskelig å velge blant alle de spennende sesjonene. Foreløpig har jeg satt meg opp på det som synes best innen Configuration Manager, VMM, Hyper-V og Operations Manager. Ser ut til at vi blir ca 30 fra Norge i år så vi blir en bra gjeng! Har hørt noen rykter om at de  kaster terninger der borte også…

MSGOODIES skrev en post om ”A day at Tech-Ed the PowerShell way” og den beskriver nok også en god MMS dag :-D

Start-Service $body

Set-Location $bathroom
Clear-Item $body

Set-Location $restaurant
Get-Item $breakfast | Format-table | Add-Content $body

Set-Location $bathRoom
$body.oldFood | Out-Null
Clear-ItemProperty $body teeth

Set-Location $desk
$today=(Get-Date).Date
$potentialSessions=Get-ChildItem $sessions | `
 Where {$_.description -gt $interest -and $_.date -eq $today} | foreach {
 $_ | Add-Member Noteproperty Priority (read-host "Priority") -Passthru
 } | where {$_.priority}
$plannedSessions=$potentialSessions | group timeslot | foreach {
 $_.group | sort priority | select -first 1
}

Set-Location $conferenceCenter
$informationOverload=$false
$plannedSessions | foreach {
 if ($informationOverload) {
 Start-Sleep -Minutes 90
 $informationOverload=$false
 }
 else {
 Invoke-Item $_ | where {$_.content -notlike "sales pitch"} | `
  Add-Content -path $body.brain
 }
 [void] (Start-Sleep -Minutes 30) -and (Add-Content $body $coffee)
 if ($body.brain.overloaded) {$informationOverload=$true}
}

Set-Location ($anywhere | where {$_.beerCount -gt 5 -and $_.price -eq $null} | select -first 1)
while ($body.thirsty -and $body.alcoholPercentage -lt 1.5) {
 Add-Content $body $beer
}

Set-Location $hotelRoom
Start-Sleep -minutes (60*7)

# See you tomorrow ;)

 

 

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

ConfMgr 2007 R2 – Software Metering

By , 22 april, 2009 08:18

For å overvåke og klartlegge applikasjonsbruk benytter Configuration Manager funksjonen Software Metering. Hensikten er å finne bruksmønstre så som når applikasjonen ble startet og når den ble avsluttet, eller om applikasjonen i det hele tatt blir brukt.

Software Metering benytter seg av to hovedkomponenter for innsamling av data. Dette er Configuration Manager  agenten som benyttes ute på klientene (med Software Metering aktivert) og  et sett med Software Metering regler.  Agenten benytter seg av Windows Management Instrumentation (WMI) for innsamling av data til Configuration Manager databasen, og viser så bruksmønster i form av rapporter gjennom verktøyet Configuration Manager WEB reporting. Reglene bestemmer hvilke applikasjoner som skal overvåkes og hva man ønsker kartlagt. Reglene kan opprettes automatisk av Configuration Manager, eller de kan opprettes manuelt av driftspersonale.

Software Metering kan settes opp til å innhente følgende data:

 •  Bruksmønster
  o Start tid
  o Slut tid
  o Meter data ID
  o Ressurs (klientnavn)
  o Brukernavn
  o Brukere via Terminal Server
 • Applikasjonsinformasjon
  o Applikasjonsnavn
  o Applikasjonsversjon
  o Applikasjonsspråk
  o Navn på firma som har utviklet applikasjonen
 • Software Metering kan også settes opp til å gjøre filovervåking:
  o Fil ID
  o Fil navn
  o Fil versjon
  o Fil beskrivelse
  o Fil størrelse (KB)

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

[system.media.systemsounds]::Beep.Play();

By , 20 april, 2009 23:29

Jeg har gjort en del enringer på bloggen min, og har samtidig bestemt meg for å skrive på norsk! Tittelen spilles best i PowerShell..!

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn

Panorama Theme by Themocracy